Nuorisokeskus Marttinen kehittyy laadukkaana kansainvälisenä nuorisotyön toimijana 

Julkaistu:

Euroopan Neuvoston nuorisoyksikön ohjausryhmä (CDEJ) on myöntänyt jatkoa viideksi vuodeksi (2022–2026) Marttisen vuonna 2018 saamalle eurooppalaisen laatumerkille nuorisokeskuksille (Quality Label for Youth Centres). Marttinen on yksi neljästätoistä laatumerkin kriteerit täyttävistä nuorisokeskuksista Euroopassa.

Laatumerkin myöntänyt nuorisoyksikkö on osa Euroopan neuvoston Demokraattisen osallistumisen pääosastoa, joka kuuluu Euroopan neuvoston Demokratian ja ihmisoikeuksien pääosastoon (”DGII”). Yksikkö laatii suuntaviivoja, ohjelmia ja oikeudellisia välineitä yhtenäisten ja tehokkaiden nuoriso-ohjelmien kehittämiseksi paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. 

Se tarjoaa rahoitusta ja koulutuksellista tukea kansainvälisille nuorisotoimille, joiden tavoitteena on edistää nuorten kansalaisuutta, nuorten liikkuvuutta ja ihmisoikeuksien, demokratian ja kulttuurisen monimuotoisuuden arvoja. Tavoitteena on tuoda yhteen ja levittää asiantuntemusta ja tietoa nuorten eurooppalaisten elämäntilanteista, toiveista ja ilmaisukeinoista.  

Laatumerkin jatkoarviointi Marttisessa tehtiin kuluvan vuoden huhtikuussa, jolloin laatumerkin arviointiryhmä vieraili Marttisessa tavaten henkilökuntaa ja keskustellen laatumerkille aiemmin annettujen kehittämiskohteiden toteutumisesta. Laatumerkkiin liittyvillä 15 kriteerillä on useita alakohtia, joten tarkasteltavia asioita oli yhteensä 44. Arvioinnin aikana tarkasteltiin mm. sitä, mitä, miten ja minkä vuoksi Marttisessa tehdään nuorisotyötä, minkälaisiin arvoihin toiminta perustuu ja minkälaisia pedagogisia työmuotoja käytetään ja miten Marttinen tekee yhteistyötä muiden nuorisotoimialan toimijoiden kanssa.

Arviointiryhmä toi esiin Marttisen vahvuuksia, joita on mm. sen monipuolinen toiminta, toimivat ja upeat puitteet, pedagoginen osaaminen ja sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä sekä strateginen kehittäminen, hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilökunta.

Arviointiryhmä laatii vierailusta raportin, jonka pohjalta kehittämistyö jatkuu edelleen. Suullisessa palautteessaan arviointiryhmä toi esiin Marttisen vahvuuksia, joita on mm. sen monipuolinen toiminta, toimivat ja upeat puitteet, pedagoginen osaaminen ja sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla kehitetään nuorisotyötä sekä strateginen kehittäminen, hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilökunta. Kehittämisen kohteita löytyi tietenkin myös liittyen mm. kasvatusmateriaalin dokumentointiin. Ryhmä toivoo myös edelleen aktiivista otetta yhteistyöhön nuorisojärjestöjen kanssa. Keskuksen toiminnan kansainvälistäminen ja Euroopan Neuvoston arvojen esiin nostaminen on laatumerkkityön keskeinen asia, johon Neuvostosta on saatu apua ja tukea mm. opintovierailujen ja materiaalien muodossa.   

Marttinen on ylpeä saavutuksestaan ja jatkaa sitoutumistaan laadukkaan nuorisotyön tarjoamiseen nuorille sekä nuorisotyön kehittämiseen. Tämä tunnustus vahvistaa Marttisen asemaa merkittävänä toimijana kansainvälisellä nuorisotyön kentällä. 

Nuorisokeskus Marttinen haluaa ennen kaikkea kutsua nuoria ja myös muita toimijoita avoimesti mukaan osallistumaan kehittämiseemme, nyt ja tulevaisuudessa. Nuoret tietävät parhaiten mitä pitäisi tehdä, ja millaisia asioita tulisi alueellamme kehittää jatkossa – tähän Nuorisokeskus Marttinen uskoo ja tekee työtään tällä ajatuksella. 

Pyydä tarjous leiristä