Mitä seikkailukasvatus tarkoittaa?

Opitaan taitoja ja edellytyksiä toimia yhteisön jäsenenä itsensä haastamisen kautta.

Seikkailukasvatukseen kuuluu vahvasti osallistujan tukeminen osallisuuteen tavoitteiden ja toiminnan määrittämisessä sekä vastuunottamisessa omasta ja yhteisestä toiminnasta.

Ryhmän jäsenillä on tärkeä rooli vertaisina tai oppimisen tukijoina, jotka tarjoavat peilauspintaa itsetuntemukseen ja omien oivallusten ja ratkaisujen löytämiseen. Seikkailukasvatuksessa korostuu prosessimaisuus, reflektiivisyys, dialogisuus ja keskittyminen osallistujan voimavaroihin.

Se tunne, kun ylittää itsensä

Seikkailukasvatus eroaa vapaasta seikkailusta siten, että se on aina ohjattua, tavoitteellista ja turvallista. Ammattimaisesti toteutettu seikkailukasvatus on suunniteltu osallistujille sopivan haastavaksi. Mukavuusalueelta poistutaan, mutta ei liiaksi.

Tavoitteena voi olla vaikkapa omien voimavarojen parempi tunnistaminen tai taidot selvitä haastavista tilanteista. Esimerkiksi eräretken tai kiipeilyn avulla voidaan oppia tunnistamaan paremmin omia voimavaroja, avuntarpeita tai sietämään epävarmuutta.

Jaksanko perille? Kuinka paljon matkaa on vielä jäljellä? Kuinka korkealle uskallan? Reflektoinnin avulla tilanteet ja tunteet keskustellaan (siirtovaikutus) osaksi arkea.

Näihin tunteisiin voi tutkitusti palata vaikkapa perhe-elämän, koulu- tai työelämän epävarmoissa tilanteissa. Jaksan. Selviän tästäkin. Kiipeän vielä korkeammalle!

Nuoria hiihtämässä metsässä.

Ammattilaisten menetelmä

Seikkailukasvatuksen on todettu kehittävän erityisesti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista itsetuntemusta sekä vahvistavan yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuun ottamista, identiteetin rakentumista ja rohkeutta.

Paljon enemmän kuin seikkailua

  • Pedagoginen tavoite On eri asia osata meloa kuin osata käyttää melontaa apuna kasvatuksessa.
  • Kokonaisturvallisuus Laaja ymmärrys ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja henkisestä turvallisuudesta.
  • Kokemuksien jälkikäsittely Seikkailusta saadaan pysyviä hyötyjä arkeen kokemuksien ja tunteiden tutkiskelun eli reflektoinnin avulla.
Seikkailukasvatuksen tunnuspiirteet ja arvot.

Suomalaisen seikkailukasvatuksen tunnuspiirteet ja arvot

Suomalaisen seikkailukasvatuksen tunnuspiirteitä ja arvoja on selvitetty opinnäytetyöllä. Seikkailukasvatusverkosto työsti Suvi Wideniuksen johdolla seikkailukasvatuksellisen toiminnan ominaisuuksia, yhteisesti jaettuja arvoja ja pohti, millaisin käsittein ja termein suomalaista seikkailukasvatusta voidaan yhteisesti kuvata. Tiivistäen voi sanoa, että seikkailukasvatukseen sisältyy itse toiminnan lisäksi selkeä pedagoginen tavoite.

Opinnäytetyö kirkastaa suomalaisen seikkailukasvatustoiminnan yhteistä arvopohjaa ja kuvaa moniammatillisen verkoston toteuttamaa seikkailukasvatuksellista toimintaa.

Pyydä tarjous leiristä