Videosarja varhaiskasvatuksen seikkailukasvatuksesta

Julkaistu:

Ystävänpäivänä 14.2.2022 Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkoston Facebook-sivuilla julkaistaan ensimmäinen päiväkoti-ikäisten seikkailukasvatusta käsittelevä video. Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkostolle tehdyssä videosarjassa on yhteensä 11 osaa, ja ne ilmestyvät jatkossa joka maanantai. Videosarja toimii matalan kynnyksen manuaalina niille, jotka haluavat tutustua päiväkoti-ikäisten seikkailukasvatuksen maailmaan omalta ruudulta.

Videosarja toimii matalan kynnyksen manuaalina niille, jotka haluavat tutustua päiväkoti-ikäisten seikkailukasvatuksen maailmaan omalta ruudulta.

Verkosto edistämässä varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusta

Syksyllä 2020 sosiaalisessa mediassa etsittiin seikkailukasvatuksesta kiinnostuneita varhaiskasvattajia osaksi perustettavaa Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkostoa. Aktiivisimmista jäsenistä muodostunut kehittämistyöryhmä aloitti saman tien verkoston kehittämistyön, jonka tuloksena syntyi vuoden 2021 toimintasuunnitelma. Tässä toimintasuunnitelmassa määriteltiin verkoston ensimmäisen vuoden askelmerkit, joita ovat yhteisö, näkyvyys ja koulutus. 

Pian julkaistava videosarja on omiaan edistämään verkoston näkyvyyttä, sillä Facebookin lisäksi video julkaistaan myös verkoston YouTube-kanavalla sekä valtakunnallisen seikkailukasvatusverkoston nettisivuilla. Verkoston perimmäisenä tavoitteena on vakiinnuttaa seikkailukasvatus osaksi varhaiskasvatusta. Toisaalta verkosto pyrkii myös lisäämään seikkailukasvatuksen piirissä olevaa tietoutta varhaiskasvatusikäisistä asiakasryhmänä.

Miksi seikkailukasvatusta varhaiskasvatukseen?

Seikkailukasvatus on kokemuksellinen prosessi, jossa tavoitellaan kokonaisvaltaista kasvua elämysten, kokemusten ja reflektoinnin avulla. Seikkailukasvatuksen pedagogiikasta on löydettävissä monta lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa seikkaa, jotka kannustavat lapsia kokeilemaan uutta. Seikkailukasvatus perustuu yhdessä tekemiseen, se on luonteeltaan toiminnallista ja sen avulla on helppoa lisätä liikuntaa ja ulkoilua varhaiskasvatuksen arkeen. Näiden lisäksi se edistää lasten reflektointitaitoja. 

Sinänsä seikkailukasvatuksen pedagogiikassa ei ole mitään uutta. Se perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa lapsi nähdään aktiivisena toimijana eli tarinan päähenkilönä. Se asettuu perinteisen aikuisjohtoisen kasvatuksen kilpailijaksi haastaen kasvattajaa siirtymään taka-alalle. Seikkailukasvatuksen rikkaus riippuu paljolti kasvattajan kyvystä heittäytyä mukaan seikkailuun ja jättää pelivaraa mahdollisille muutoksille. Kokemuksiin perustuva pedagogiikka tarjoaakin lapselle monikanavaisia ja merkityksellisiä elämyksiä, joiden avulla on mahdollista toteuttaa varhaiskasvatukselle valtakunnallisesti määriteltyjä tavoitteita lapsilähtöisesti. 

Sopivan haasteelliset ja yhteistoimintaa vaativat tehtävät asettavat lapset aktiivisen toimijan asemaan, sillä valmiita vastauksia ei ole tarjolla. Satumuotoiset ongelmanratkaisutehtävät ruokkivat lasten sisäistä uteliaisuutta ja mahdollistavat luovuuden. Satujen avulla toiminnasta tulee elämyksellistä ja tunteita herättävää. Pienille lapsille on merkittävää saada olla tarinan sankareita ja onnistua voittamaan haasteet yhteistyöllä. Tällaiset tapahtumat motivoivat heitä yrittämään sinnikkäästi myös seuraavilla kerroilla.

Seikkailukasvatuksesta apua lasten ja ammattilaisten jaksamiseen 

Tänä päivänä puhutaan paljon niin lasten kuin ammattisten jaksamisesta varhaiskasvatuksessa. Kiusaaminen, huono sisäilma sekä ahtaat ja meluisat sisätilat eivät häiritse ainoastaan aikuisia vaan vaikuttavat luonnollisesti myös lapsiin. Vaikka molemmilla osapuolilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen varhaiskasvatusympäristöön, ei se ole aina kuitenkaan itsestäänselvyys. 

Seikkailukasvatuksen keskiössä on yksilö ja yksilöistä muodostuva ryhmä. Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti ryhmäytymiseen, jonka tavoitteena on turvallinen ja toimiva ryhmä. Seikkailukasvatukselle ominaisia yhteistoiminnallisia ongelmia ratkoessaan lapset ottavat erilaisia rooleja, opettavat toisiaan ja oppivat toisiltaan. Kasvattaja ohjaa eritasoisia lapsia työskentelemään yhdessä huomioiden tällä tavalla Vygotskyn teorian lähikehityksen vyöhykkeestä. Tuloksena tapahtuu oppimisen ja ryhmäytymisen kannalta hyödyllistä vuorovaikutusta.

Seikkailukasvatus ohjaa toimintaa aidon elämän ympäristöihin eli pois päiväkodin ympäristöstä ja sisätiloista. Lapset seikkailevat luonnostaan ja löytävät aidoista ympäristöistä lukemattomasti seikkailuaihioita. Kasvattajalla on oltava herkkyyttä tunnistaa otolliset seikkailun mahdollisuudet ja tarttua lasten yllättäviin ideoihin. Toiminnan siirtäminen esimerkiksi metsään tai kauppakeskukseen vaatii aikuisilta tietysti aktiivisuutta ja viitseliäisyyttä, mutta tosiasiassa se antaa enemmän kuin ottaa. Luonnossa vietetyt hetket kun vaikuttavat varsin positiivisesti työhyvinvointiin. Ammattilaiselle seikkailukasvatus voikin parhaillaan olla uudenlainen ja kestävämpi tapa tehdä töitä. 

Videosarja kannustaa ajattelemaan

Seikkailukasvatuksen edellytys on reflektio. Se on toimintaa, jonka avulla seikkailullisessa toiminnassa koettuja tunteita ja kokemuksia käsitellään turvallisessa ryhmässä. Kun lapsi reflektoi voimakkaasti koettuja elämyksiä esimerkiksi piirtäen tai keskustellen taidokkaan ja sensitiivisen kasvattajan avulla, hän oppii tuntemaan itseään ja tunteitaan paremmin. Lopulta positiiviset kokemukset ja toimintamallit siirtyvät osaksi lapsen arkielämää. 

Seikkailukasvatus edellyttää reflektiota myös kasvattajalta. On kasvattajan tehtävä tehdä lapsen luontaisesta toiminnasta eli seikkailusta kasvatusta. Reflektio on hyvä aloittaa oman toiminnan tarkastelusta. Tosiasiassa ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toteuttaa seikkailukasvatusta. Jokainen kasvattaja on erilainen, joten jokainen myös toteuttaa seikkailukasvatusta omalla tavallaan. Tästä syystä seikkailukasvatusta voidaankin pitää enemmän tapana tehdä työtä kuin pelkkänä menetelmänä. 

Niin varhaiskasvatuksella kuin seikkailukasvatuksella on tutkitusti paljon positiivisia vaikutuksia. Videosarjassa kolme varhaiskasvatuksen opettajaa kertovat, mitä tapahtuu, kun näiden kahden potentiaali yhdistetään. Niille, joille seikkailukasvatus ei ole vielä tuttua, 11 videon kokonaisuus tarjoaa selkeän ja informatiivisen kokonaisuuden aiheesta. Valmiiden seikkailuharjoitteiden tai toimintatuokioiden sijaan videosarja antaa katsojille ajattelun aihetta ja rohkaisee pohtimaan, voisiko varhaiskasvatusta toteuttaa totutusta poikkeavalla tavalla.

Ensimmäinen video julkaistaan verkoston Facebook-sivuilla 14.2.2022. Tämän jälkeen uusi video ilmestyy joka maanantai. 

Lue koko opinnäytetyö

Lisää tietoa löydät Facebookista: Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkosto

Kirjoittaja on Katariina Tiikko, Turun ammattikorkeakoulusta valmistuva Sosionomi (AMK) ja varhaiskasvatuksen opettaja, joka kuuluu myös Varhaiskasvatuksen seikkailukasvatusverkoston kehittämistyöryhmään.

Pyydä tarjous leiristä