Seikkailukasvatukselliset KOTA-kerhot – Lähiluonnosta ja ryhmätoiminnasta hyvinvointia yksinäisille lapsille

Julkaistu:

KOTA-kerho on KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n yhteistyössä Turun ja Paimion sivistystoimen kanssa kehittämä toimintamalli. Toiminta on suunnattu 4.–6.-luokkalaisille lapsille, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi ja ovat sivussa tai riskissä jäädä sivuun luokasta ja sosiaalisista suhteista. Malli on kehitetty STEA:n rahoittamassa hankkeessa vuosina 2018–2021. Neljän lukuvuoden aikana on toteutettu neljätoista KOTA-kerhoa, joihin on osallistunut yhteensä 120 10–12-vuotiasta lasta. Osallistujista noin puolen kotikieli on ollut muu kuin suomi ja noin puolet on yksinhuoltaja- tai eroperheestä. Ryhmät ovat toiminnallisia, ammattilaisten ohjaamia ja määräaikaisia (lukuvuosi) kokonaisuuksia. Seikkailukasvatuksellinen toiminta rakentuu lähiluonnon ja kaveritaitojen ympärille.

Seikkailua ja myönteisiä kokemuksia ryhmään kuulumisesta

KOTA-kerhotoimintaa on toteutettu yhteistyössä kolmen turkulaisen ja yhden paimiolaisen alakoulun kanssa. Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja ryhmään valitaan enintään kymmenen oppilasta. Lapsen osallistumisesta päättävät lapsi ja lapsen huoltaja. Kerho on maksuton.

Opettajat ja oppilashuollon ammattilaiset ovat ohjanneet lapsia ryhmään muun muassa yksinäisyyden, heikkojen sosiaalisten taitojen, harrastamattomuuden, luokassa vetäytymisen tai syrjään jäämisen sekä kotoa saatavan tuen vähäisyyden vuoksi. Ryhmissä on ollut lapsia, joilla on ollut muun muassa pelkoja, stressiä, aistiyliherkkyyksiä, huonoja vertaisryhmäkokemuksia tai heikko suomen kielen taito.

Myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja toimijuutta sekä madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ohjattuun ryhmätoimintaan. 

Toiminnallinen osuus kerhossa on joko retkitaitoja ja seikkailua (esim, majan rakennus, retkiruoka, melonta) tai ulkoleikkejä ja luovaa toimintaa (esim. erilaiset piiloleikit, valokuvaus, ympäristötaide). Toiminnassa hyödynnetään lähiluontoa ja ulkoilualueita. Myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja toimijuutta sekä madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ohjattuun ryhmätoimintaan. 

 

Toiminnasta selkeästi hyötyä yksinäisille ja syrjään jääville lapsille

KOTA-ryhmätoiminta eroaa perinteisistä harrastuskerhoista muun muassa tunnistettujen tuen tarpeiden pohjalta tehdyillä osallistujavalinnoilla. Toiminta on tavoitteellista ja KOTA ry:n ohjaajat ovat aina pedagogisen koulutuksen saaneita ohjaustyön ammattilaisia. Osallistujia havainnoidaan ja heidän sosiaalisten taitojen kehittymistä tuetaan ja seurataan systemaattisesti. 

Toimintasuunnitelma perustuu tutkimustuloksiin toimivista interventioista yksinäisyyttä ”vastaan”: KOTA-kerho vahvistaa sosiokognitiivisia ja sosiaalisia taitoja (ryhmämuotoisuus, ryhmätehtävät, palaute ohjaajilta, mallioppiminen, tunnetaitojen harjoittelu), vaikuttaa negatiivisiin ajattelumalleihin (positiivinen palaute ohjaajilta, onnistumisen kokemukset, positiivinen kokemus vertaisryhmästä) ja tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin vertaisten kanssa (ryhmämuotoisuus, vertaisryhmä). Lisäksi seikkailukasvatuksellinen toiminta nojaa luontoympäristöön, jossa liikkuminen parantaa tutkitusti psyykkistä hyvinvointia muun muassa vähentämällä stressiä. 

Opettajille teetetyn kyselyn (5/2021) mukaan lapsissa on tapahtunut seuraavia muutoksia: itseluottamus lisääntynyt, mieliala parantunut, rohkeus lisääntynyt, tuntiaktiivisuus lisääntynyt, kavereiden määrä lisääntynyt, sosiaaliset taidot parantuneet, ryhmätyötaidot parantuneet, avoimuus lisääntynyt ja luottamus muihin lisääntynyt. 96 % opettajista vastasi, että KOTA-kerhon tyylisestä ryhmästä on hyötyä yksinäisille ja syrjään jääville lapsille. 96 % lapsista (5/2021) piti kerhoa turvallisena paikkana, jossa oli hauskaa ja oikeudenmukaista ja jossa tunsi olevansa osa ryhmää. 61 % sai kerhosta uusia ystäviä. 

Lisäksi seikkailukasvatuksellinen toiminta nojaa luontoympäristöön, jossa liikkuminen parantaa tutkitusti psyykkistä hyvinvointia muun muassa vähentämällä stressiä. 

Koronavuodet ja tuleva 

Kerhotoiminta on toteutunut koronaepidemian aikana pääosin “lähikerhona”. Aika on ollut suotuisa pienryhmille ja lähiluonnossa tapahtuvalle ulkotoiminnalle. Osa pienistä muutoksista, joita on tehty terveysturvallisuuden vuoksi, on osoittautunut hyviksi pysyviksi ratkaisuiksi. Esimerkiksi lainavaatteita ja katoksia on hankittu lisää ja kokoonnuttu säästä riippumatta aina ulkona. Lapset ovat kaivanneet kerhossa selvästi sekä aikuis- että vertaiskontaktia. Kerho on ollut koronavuosina mukavan yhdessäolon lisäksi myös paikka purkaa pahaa oloa.   

Kerhotoiminnalle haetaan tällä hetkellä jatkorahoitusta. Tavoitteena on tuloksellisen kerhotoiminnan jatko myös tulevina vuosina. Kevään jatkamme STEA:n siirtyvällä avustuksella.

Yleistä KOTA ry:stä 

Turussa vuonna 1991 perustetun KOTA ry:n perustehtävänä on kehittää ja soveltaa seikkailukasvatuksen menetelmiä tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden arjen hallinnan tukemiseksi. Yhdistys toteuttaa kehittämishankkeita ja kurssi- ja ohjaustoimintaa lapsille nuorille ja perheille yhteistyössä kuntien, sosiaalialan järjestöjen, peruskoulujen kanssa. KOTA ry on osa valtakunnallista ja Varsinais-Suomen alueellista seikkailukasvatusverkostoa.

Lue lisää ja seuraa toimintaa kuvina:  

http://www.kota.fi/kota-kerho/

https://www.instagram.com/kota_ry/

  • Masi & al. 2010. A Meta-Analysis of Interventions to Reduce Loneliness. Personality and Social Psychology Review 15.
  • Junttila, N. 2015. Kavereita nolla – lasten ja nuorten yksinäisyys. Tammi.
  • Karppinen, Marttila & Saaranen-Kauppinen (toim./eds.). 2020. Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia. Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives. Humak.
  • Pasanen, T. 2020. Everyday physical activity in natural settings and subjective well-being : Direct connections and psychological mediators. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Pyydä tarjous leiristä