Yksinäisyys heikentää hyvinvointia

Julkaistu:


Yksinäisyys on uusi eriarvoisuuden muoto. Maaliskuussa julkaistun Nuorisobarometrin keskeisin havainto on sosiaalisen epäluottamuksen lisääntyminen nuorten keskuudessa. Barometrin mukaan nuorten yleisimmät pelot, jotka rapauttavat sosiaalisen luottamuksen tunnetta, liittyvät mm.  yksinäisyyteen ja huono-osaisuuteen.


Kouluterveyskyselyn mukaan joka kymmenes poika perusopetuksen viimeisillä luokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kokee, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää. Nämä nuoret kokevat usein terveydentilansa muita huonommaksi ja heillä esiintyy enemmän ahdistuneisuusoireita. Ystävän puute on yhteydessä myös erilaisiin koulunkäyntiin liittyviin ongelmiin, kuten kiusaamiseen, koulussa viihtymättömyyteen ja koulu-uupumukseen. Yksinäisyyttä tutkinut professori Juho Saari on havainnut, että syvä yksinäisyys on yleensä yhteydessä kiusaamiskokemuksiin.


Yksinäisyys, syrjäytyminen ja pojat


Vaikka huono-osaisuus ja yksinäisyys ovat iästä ja sukupuolesta riippumatonta, esiintyy yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä erityisesti pojilla ja miehillä. Poikia ja nuoria miehiä tavoittavan nuorisotyön tulisikin pyrkiä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistämään nuoren sosiaalista vahvistumista,  jossa painotuksina ovat nuorten vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja itsensä arvostamisen sekä osallisuuden tukeminen.Usein yksinäisyyden kokemukset alkavat kertyä jo lapsuudessa. Yksinäisimmät aikuiset löytyvät yhteiskunnan köyhimpien ja huono-osaisimpien joukosta. Osalle yksinäisyydestä on ajan kuluessa tullut niin vahva identiteetti, että siitä ei pääse irti. Kerran alkanutta yksinäisyyden noidankehää on sitä vaikeampi katkaista, mitä enemmän aikaa kuluu. Täten varhaisella ennaltaehkäisyllä ja nuorisotyöllä on merkittävä rooli yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjunnassa.


Syrjäytymisen yhteys väkivaltaan


Suomessa kasvaa tällä hetkellä sukupolvi, jonka arjessa esiintyy monisukupolvista syrjäytymistä. Huono-osaisuus,voimakkaat kokemukset eriarvoisuudesta ja epäusko omiin vaikutusmahdollisuuksiin voivat kirvoittaa ääriajattelua ja väkivallan tekoja.Verenperintönään huono-osaisuuden kokemuksia ja syrjäyttäviä elämänmalleja saaneiden nuorten sosiaalisen luottamuksen tunteen vahvistaminen on nuorisotyössä todellinen haaste. Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyteen puuttuminen ovat keskeisellä sijalla epäoikeudenmukaisuuden kokemusten, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä yhteisöllisyyden kokemusten vankistamisessa.


#Kannustusryhmä kiusaamista ja yksinäisyyttä vastaan


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö käynnisti 14.3.2017 yhdessä Diandran ja Robinin kanssa #kannustusryhmä-kampanjan. Kampanjan tavoite on nostaa esiin, tehdä tunnetuksi ja saattaa käyttöön hyväksi koettuja kannustamisen keinoja, jotka saavat kiusaamisen loppumaan.


Suomen nuorisokeskukset ovat syrjinnästä vapaita alueita, jotka ovat tuoneet julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän ja kiusaamisen vastustamista, näihin puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.Nuorisokeskuksissa suhtaudutaan vakavasti kiusaamiseen ja yksinäisyyden kokemuksiin. Esimerkiksi nuorisokeskuksissa toteutettava Nuotta-valmennus on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Valmennuksen tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen, jossa keskitytään tukemaan nuorten arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistumista. Seikkailulliset aktiviteetit, kädentaidot ja liikunta ryhmässä vahvistavat ryhmätyötaitoja ja luottamusta sekä itseen että toisiin. Kiireetön yhdessäolo ja keskustelu on tärkeää nuorten luottamussuhteen rakentumiselle.


Nuotta-valmennus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden haastaa itseään kokeilemaan uutta toimintaa, jossa jokainen määrittää omat rajansa ja kantaa vastuun toiminnasta. Nuotta-valmentajan tehtävä on kannustaa, antaa positiivista palautetta ja auttaa nuoria käsittelemään koettuja asioita, jolloin nuorten usko omaan pärjäämiseen kasvaa, kun he ratkovat haasteita yhdessä ja saavat onnistumisen kokemuksia. Nuotassa nuorelle osoitetaan empatiaa, joten Nuotta-tiimi onkin todellinen #kannustusryhmä!


Kiinnostuitko tutkitusti tehokkaasta (ks. esim. Myllymäki 2012,  Lipponen 2015, Valtakunnallinen työpajayhdistys 2015) Nuotta-valmennuksesta? Lue lisää

Pyydä tarjous leiristä