Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila Suomen nuorisokeskusten henkilöstöpäivillä

Julkaistu:


Kuva: Valokuvaamo Lehtinen


Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vieraili Suomen nuorisokeskusten henkilöstöpäivillä Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla. Kurttila korosti puheenvuorossaan kasvatuksen kolmea K:ta  • Koti


  • Koulu


  • Kaverit


Tuomas Kurttila toivoo, että nuorisokeskusammattilaiset huomioisivat tarkemmin Kouluterveyskyselyn tulokset. Vuonna 2017 kysyttiin ensimmäistä kertaa hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja osallisuudesta myös peruskoulujen 4. ja 5. luokkalaisilta ja heidän huoltajiltaan peruskoulujen 8. ja 9. luokkalaisten sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden rinnalla. Vaikka suomalaisten nuorten enemmistö voi paremmin kuin koskaan, hyvinvointikuilu hyvin ja huonosti pärjäävien välillä on Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan kasvanut. Yksi tärkeä tehtävä toimialallamme onkin varmistaa, miten mahdollisimman moni lapsi ja nuori perheineen pääsisivät hyvinvoinnin kelkkaan mukaan.


Kodin merkitys vahva


Kouluterveyskyselyssä näkyy Kurttilan mukaan myös erittäin myönteinen kehityskaari siinä, miten kodin merkitys nuorten elämässä on vahvistunut. Nuorten myönteiset arviot omista vanhemmistaan ovat selkeästi nähtävissä Kouluterveyskyselyssä. Kurttila pohtiikin, miksi julkinen keskustelu vanhemmuudesta velloo edelleen huolessa vanhemmuuden heikkenemisestä, kun nuorten omat arviot vanhemmuudesta ja kasvatusympäristöstä myönteistyvät.


Lapsiasiavaltuutettu kiinnittää huomiota isien roolin vahvistumiseen. Isät ovat enemmän läsnä lastensa elämässä ja perheen arki on yhä lapsi- ja nuorilähtöisempää, Kurttila muistuttaa. 


Nuorisokeskukset nuorten kokemusten viestinviejinä


Alueelliset hyvinvointierot korostuvat Kouluterveyskyselyssä. Tuomas Kurttila painottaa nuorisokeskusten ainutlaatuista asemaa kuulla eri taustoista tulevien nuorten kokemuksia. Koska Suomen nuorisokeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisokeskusverkoston, tavoitamme nuorten alueellisia erityisyyksiä ja nuoruuteen liittyviä erityiskysymyksiä, jolloin kuva nuoruudesta moninaisena alueelliseen, paikalliseen ja yhteisölliseen erityisyyteen kiinnittyneenä elämänvaiheena kirkastuu. Kun siis puhumme nuorista joukkona, ketkä ovat ne nuoret, joista puhumme, Kurttila muotoilee. Nuorisokeskusammattilaisilla on valtakunnallisena verkostona oiva tilaisuus monipuolistaa suomalaisten nuorten hyvinvoinnista käytyä keskustelua.


Investointi lapsiin ja nuoriin on satsaus tulevaisuuteen


Lapsiasiavaltuutettu toteaa, että ohipuhumisen ja kohtaamattomuuden sijaan toimialamme tehtävänä olisi edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi. Tuomas Kurttila painottaa, että lapset ja nuoret olisi nähtävä yhteiskunnan päätöksissä laaja-alaisesti tulevaisuuden investointina eikä kulueränä. Satsaukset lasten ja nuorten hyvinvointiin nyt kantavat hyvää hedelmää tulevaisuudessa.


”Kestävä yhteiskunta perustuu huolenpitoon lapsista.”, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila toteaa.

Pyydä tarjous leiristä