Arvot

Nuorisokeskusten ja SNK ry:n toimitaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka ovat:

  • elämän ja ympäristön kunnioittaminen
  • yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
  • yhdenvertaisuus
  • osallisuus

Elämää ja ympäristöä kunnioittamalla vahvistetaan elämänhallintaa, edistetään terveitä elämäntapoja ja kestävää kehitystä sekä lujitetaan luontosuhdetta.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa aitoa ja kunnioittavaa kohtaamista riippumatta yksilön taustasta tai ominaisuuksista.

Yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittamalla yhteisössä korostuvat yhdessäolo, välittäminen ja turvallisuus yksilöä ja hänen tarpeitaan kunnioittaen.

Osallisuus tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta tulla kuulluksi ja vaikuttaa.