Seikkailukasvatus

Seikkailukasvatus tähtää ihmisenä kehittymiseen

Seikkailukasvatuksella tarkoitetaan seikkailullisia aktiviteetteja hyödyntävää turvallista, tavoitteellista ja ohjattua toimintaa, joka tähtää kokonaisvaltaiseen ihmisenä kehittymiseen. Sitä käytetään työmenetelmänä monella eri alalla mm. oppilaitoksissa, nuorisotyössä, sosiaalityössä ja kuntoutuksessa. Tämän myötä toteutustavat, painotukset ja tavoitteetkin eroavat. Monimuotoista alaa yhdistää kuitenkin näkemys kokonaisvaltaisen kokemisen, haasteiden, elämysten, aitojen toimintaympäristöjen ja vuorovaikutuksen merkityksestä ihmisenä kehittymisessä ja oppimisessa. Seikkailukasvatus uskoo ihmisen kykyyn kehittyä ja löytää kestäviä yksilöllisiä ratkaisuja elämälleen.

Seikkailukasvatukseen kuuluu vahvasti osallistujan tukeminen osallisuuteen tavoitteiden ja toiminnan määrittämisessä sekä vastuunottamisessa omasta ja yhteisestä toiminnasta. Ryhmän jäsenillä on tärkeä rooli vertaisina tai oppimisen tukijoina, jotka tarjoavat peilauspintaa itsetuntemukseen ja omien oivallusten ja ratkaisujen löytämiseen. Seikkailukasvatuksessa korostuu prosessimaisuus, reflektiivisyys, dialogisuus ja keskittyminen osallistujan voimavaroihin.

Seikkailukasvatuksen vahvuus työmenetelmänä

Seikkailukasvatuksen menetelmien on todettu kehittävän erityisesti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista itsetuntemusta sekä vahvistavan yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuun ottamista, identiteetin rakentumista ja rohkeutta.

Vahvuuksina seikkailukasvatuksella ovat:

  • Oppimisen kytkeytyminen kokemuksiin, jotka koskettavat osallistujaa kokonaisvaltaisesti
  • Luonnon ja aitojen ympäristöjen hyödyntäminen elvyttävinä ja virikkeellisinä toimintaympäristöinä, jotka haastavat ja tarjoavat luonnollisia seuraamuksia toiminnalle
  • Kehollisuus ja ihmisen huomioiminen kokonaisuutena
  • Aktiviteettien tarjoama luonteva ryhmätoiminta ja yhteisöllisyys
  • Irtioton arjesta mahdollistamat uudet näkökulmat arkirooleihin ja toimintamalleihin
  • Usein pitkäkestoisuus ja intensiivisyys, minkä avulla mahdollistuvat vaikuttavuus ja muutokset

Seikkailukasvatuksen haasteena ja rikkautena on, ettei ilmiö kohdistu selkeästi minkään yksittäiseen oppiaineen tai ammattikunnan piiriin. Monialaisuus ja vapaus tiukasti määritetyistä raameista ja perinteistä luovat maaperän ja tarpeen uusien näkökulmien löytämiselle ja kehittämiselle.