Nuorisokeskuspedagogiikka

Nuorisokeskuspedagogiikka on nuorisokeskusten yhteinen näkemys hyvästä nuorisotyöstä nuorisokeskusten toimintatympäristössä. Se pohjautuu nuorisokeskusten yhteiseen arvopohjaan, humanistiseen ihmiskäsitykseen ja kokemukselliseen oppimiskäsitykseen. Nuorisokeskuspedagogiikka toteutuu kaikessa nuorisokeskusten toiminnassa.

Nuorisokeskuksissa oppiminen tapahtuu itse valitun haasteen äärellä: pienistä tavoitteellisista ohjelman osa-alueista muodostuu keskusteleva, kasvatuksellinen, tavoitteellinen ja toimiva kokonaisuus. Tämä on monitasoista oppimista. Nuorten voimavarojen löytyminen ja vahvistaminen kokemusten  ja positiivisen palautteen kautta on tärkeää. Nuorisokeskuskustoiminnan päätavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistuminen, jossa painotuksina ovat nuorten vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja itsensä arvostamisen sekä osallisuuden tukeminen.

Toiminnan nuorikeskeisyys tukee nuorten osallisuutta

Nuorisokeskusten kasvatus- ja ohjaussuhteen parusta on humanistisessa ihmiskäsityksessä, mikä korostaa yksilön ainutkertaisuutta ja luovuutta. Uskomme nuorisokeskuksissa yksilön omiin kykyihin sekä haluun kasvaa ja kehittyä, tämä näkyy kaikessa toiminnassamme. Nuorisokeskuksissa jokainen ihminen on samanarvoinen erilaisuudesta riippumatta. Jokaisen ihmisen päämääränä on kehittyä omaksi itsekseen ja toisaalta suvaita muiden vakaumuksia ja päämääriä.

Toiminnan nuorikeskeisyydellä tuetaan nuoren osallisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorisokeskuksissa nuori on aktiivinen toimija, jolla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa toimintaan. Jotta osallistuja pääsee itse ottamaan vastuuta toiminnastaan, on ohjaajan joustavuus ohjaustyylissä merkittävää. Nuorisokeskusten ammattitaitoiset ohjaajat tunnistavat tilanteet, joissa päätösvaltaa ja vastuuta pystytään antamaan ja milloin toiminta tulee pitää ohjaajavetoisena. Ohjaustyyli on ohjaajan tietoinen valinta ja työkalu, joka nuorisokeskuksissa valitaan aina tilanteen mukaisesti turvallisuusnäkökulma huomioiden.

Toiminnan ja vuoropuhelun rinnakkaisuus tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä

Nuorisokeskuskuksissa toiminnallisuus on kokemuksellisen oppimiskäsityksen mukaisesti väline nuoren tulkitsemiseen ja ohjaamiseen. Vuoropuhelu on merkittävä osa onnistunutta oppimisprosessia. Onnistuneeseen toiminnan ja vuoropuhelun yhdistävään oppimisprosessiin liittyy oikeanlaisen oppimisympäristön valinta sekä kokemuksen käsittelyn, eli reflektoinnin tukeminen. Ohjaajan rooli reflektoinnissa on johdatella osallistujat pohtimaan kokemaansa. Nuorisokeskuksessa ohjaaja antaa ja luo tilaa osallistujalle, ja auttaa tätä löytämään itsestään kokevan puolen lisäksi tutkivan puolen.

Ohjaajan ja ryhmän kanssa käydyt reflektoinnit ja palautekeskustelut auttavat esimerkiksi opittujen asioiden purkamisessa, tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisemisessa, sekä tavoitteiden asettamisessa ja tarkastamisessa. Nuorisokeskuksessa ohjaaja järjestää reflektoinnit ryhmän kannalta sopivana ajankohtana sopivin menetelmin.

Turvallinen, monipuolinen ja osaava toimintaympäristö nuoren itsetuntoa vahvistamassa

Nuorisokeskusten toimintaympäristö ajatellaan fyysisenä, sosiaalisena ja arvoympäristönä. Nuorisokeskukset sijaitsevat eri puolilla Suomea lähellä alueelle tyypillistä luontoa. Ohjatuissa ohjelmissa ja leireillä luonto on osa oppimateriaalia ja oppimisympäristöä. Terveelliset elämäntavat sekä luonnon läheisyys ovat keskeistä toiminnassamme. Toimintaympäristö on jokaisessa keskuksessa elämyksellinen, turvallinen ja kehittävä.

Nuorisokeskukset tarjoavat asiakkailleen erilaisia aktiviteetteja, joista ammattitaitoinen ohjaaja rakentaa yhteistyössä asiakkaan kanssa ryhmän tarpeita ja tavoitteita tukevan kokonaisuuden, jossa kokeminen ja osallisuus ovat toiminnan tavoitteiden mukaista ja turvallista. Nuorisokeskuksissa kaikki työntekijät kasvattavat yhteisten arvojen mukaisesti. Jokainen työntekijä tekee joko suoraan tai välillisesti nuorisokasvatustyötä, jossa näkyy aina nuorisokeskuspedagogiikan tunnuspiirteet.