Mitä on ympäristökasvatus?

Ympäristökasvatus on kasvatuksen osa-alue, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia niin, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi.

Ympäristökasvatuksen tavoitteet:

  • kasvattaa lapsista ja nuorista elintavoiltaan ympäristövastuullisia
  • vahvistaa lasten ja nuorten luontosuhdetta
  • antaa valmiuksia elämänarvojen pohdintaan
  • ohjata kestävään elämäntapaan

YK:n määritelmän mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat seuraavat:

  • Kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä.
  • Mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, asenteiden, sitoutumisen ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen.
  • Luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja.

Mikä on ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen ero?

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat samanlaiset, mutta painotuksissa voi olla eroja.Kestävän kehityksen kasvatus tuo selkeämmin esille kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Usein käytetään jaottelua ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.Ympäristökasvatus painottaa erityisesti ekologisuutta. Ympäristökasvatuksesta puhutaan myös kestävän elämäntavan kasvatuksena, jossa painottuu yksilön näkökulma. Asiasta riippuen joku käsitteistä voi olla käyttökelpoisempi, mutta toiminnan päämäärä on yhteinen: kestävän kehityksen edistäminen.

Lisätietoa:

http://www.yhteinenkasitys.fi/kasite/kestavan-kehityksen-kasvatus

http://www.ymparistokasvatus.fi/mita-ymparistokasvatus-on

_MG_0526